Ýstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Veri Yapýlarý ve Algoritma Analizi (data structures and Algorithm Analysis)

 

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/datastr2009

Email Adresi:datastr [at] sadievrenseker.com

Dersin Amacý:

Temel mühendislik nosyonlarýndan birisi olan veriyapýlarý bilginsin öðrencilere kazandýrýlmasý ve programlama felsefesine hâkim hale getirilmesi. Algoritma tasarýmýnda dikkat edilmesi gereken konularýn öðretilmesi ve bu sayede problem analizinde farklý bir bakýþ açýsý olan analiz ve tasarým iyileþtirlmesi (optimisation) mantýðýnýn geliþtirilmesi.

Günümüzde en çok kullanýlan C-Syntax�ine öðrencilerin alýþtýrýlmasý ve bu sayede Java, C++ gibi dillere kolay geçiþ yapabilecek hale getirilmesi. Temel veri yapýlarýnýn tanýtýlmasý ve kullanabilecek seviyeye getirilmesi.

Eðitim hayatlarýnýn geri kalanýnda ve mühendislik hayatýnda gerekecek matematiksel alt yapýnýn kazandýrýlmasý ve algoritma tasarýmýnda kullanýr hala getirilmesi.Olasý Ders Ýçeriði:
 • Pointer Ýþlemleri
 • Call by Reference & Call by value (Deðer ve referans ile çaðýrma)
 • Function Pointers (Fonksiyon Göstericileri)
 • Struct ve Composition (yapý ve oluþum)
 • Soyut veri tipleri (Abstract Data Types)
 • Linked List (baðlý liste) ve örnek kodlar
 • Stack (Yýðýn)
 • Queue (sýra)
 • Ara sýnav
 • (Aðaçlar) , Ýkili Aðaçlar , Ýkili Arama Aðacý
 • Graphics (Grafikler)
 • Shortest Path & Minimum Spanning Tree (En kýsa yol ve asgari tarama aðacý)
 • Map Accumulate ve Filter fonksiyonlarýnýn aðaç ve baðlý listede kullanýmý
 • Final
  Yukarýdaki içerik tahmini içerik olup öðrenci performansýna göre deðiþtirilebilir.

  Derste Yazýlan Kodlar
  1. Hafta: Baðlý Listelere Giriþ : Baðlý listenin sonuna ekleme yapan kod | Baðlý Listenin baþýna ekleme yapan kod
  2. Hafta: Baðlý Listelerde araya ekleme ve silme iþlemleri : Baðlý listenin baþýna, sonuna ve ortasýna sýralý olarak deðer ekleyen ve baðlý listeden silme yapan kod
  3. Hafta: Çift baðlý ve Dairesel listeler : Çift baðlý dairesel listeye sýralý olarak ekleme yapan, silen ve arama yapan kod
  5. Hafta: ADT olarak queue ve stack kodlanýp kullanýlmasý : Queue ve stack kullanarak ADT yazan kod
  6. Hafta: ADT üzerinde Map Accumulate ve Filter fonksiyon ailelerinin kullanýlmasý: Queue Stack üzerinde map accumulate ve filter fonksiyonlarý
  7. Hafta: Ýkili arama aðacý (binary search tree) üzerinde ekleme (insert), dolaþma (traverse) ve arama (search) iþlemleri yapan bir ADT kodlamasý
  Aðaç kodlarý
  9. Hafta: Ýkili arama aðacý (binary search tree) üzerinde silme (delete) iþlemi yapan bir ADT kodlamasý Aðaç kodlarý
  10. Hafta: Sýralama algoritmalarýnýn performans karþýlaþtýrmasý Sýralama kodlarý
  Duyurular: Vize imtihaný 15.04.2009 Çarþamba günü saat 9.30'dadýr.
  Vizede kitap ve notlar açýktýr ancak fotokopi kabul edilmemektedir. Yanýnýzda kendinize ait notlarýnýzý getirebilirsiniz.
  Örnek vizeler için geçmiþ dönemlerde verilen derslere bakabilirsiniz.
  Ödevler:
  1. Hafta Ödevi
  2. Hafta Ödevi
  3. Hafta Ödevi
  4. Ödev: Derste gösterilen silme fonksiyonunu kullanarak aðaç üzerinde filitre yapmaya yarayan (yani bir fonksiyonu parametre alarak verilen aðaçtan verilen fonksiyona uyan elemanlarý silen ) bir kod yazýnýz. Bu ödev kendinizi geliþtirmeniz için verilmiþ olup notlanmayacaktýr. Ödevi teslim etmeniz gerekmemektedir ancak ödevde takýldýðýnýz noktalarý her zaman sesders üzerinden sorabilirsiniz.

  Harf notlarınız duyurulmuştur

  Projeleriniz ve Vize notlarýnýz

  Ne yazýk ki dönemin son haftasý olmasýna raðmen, henüz otomasyon sistemine kaydolamamýþ arkadaþlar bulunuyor. Bu yüzden projelerinizi yukarýdaki baðlantý altýnda yayýnlýyorum. Baþarýlar. Referans Kitaplar:
  Programlama ve Veri Yapýlarýna Giriþ (C, C++ ve JAVA ile) , Yazan : Þadi Evren ÞEKER, detaylý bilgi için týklayýnýz
  Öðrencilerin dil tercihine baðlý olarak "Mark Allen Weiss" tarafýndan yazýlmýþ "Addison Wesley" yayýn evi tarafýndan yayýnlanmýþ Data Structures and Algorithm Analysis in C,C++ veya JAVA olabilir detaylý bilgileri için yazarýn web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  Yine schaum's serisi "Data Structures with" kitaplarýndan istenilen dil için kitap alýnabilir "Data Structures with Java, C veya C++" olabilir.
  Hatýrlatma: Ders boyunca kullanýlacak olan resmi dil C dilidir.

  Dersin saatleri ve sýnýf:
 • Pazartesi 10.00-13.00 1. sýnýflar için 233 nolu sýnýf
 • Pazartesi 14.00-17.00 1. sýnýflar için 233 nolu sýnýf
 • Salý 10.00-13.00 2. sýnýflar için 224 nolu sýnýf
 • Çarþamba 10.00-13.00 2. sýnýflar için 233 nolu sýnýf
 • Cuma 10.00-13.00 3. sýnýflar için 224 nolu sýnýf
  Dersin deðerlendirmesi:
 • Quizler&Classwork&Ödevler %20
 • Arasýnav %20
 • Dönem Projesi %20
 • Final %40

  Duyurular: