1. Vdev

Teslim Tarihi: 22 Ekim 2008 (Gar~amba grubu igin), 23 Ekim 2008 (Per~embe grubu igin)

 

1)A~ap}daki say}lar} ekrana yazan bir dvng|y| kodlay}n}z. Tek bir dvng| ve tek bir depi~ken kullanman}za izin verilmi~tir.

0 1000 0 2 3 10 1

1 990 5 4 9 9 3

2 980 10 8 27 8 5

3 970 15 16 81 7 7

4 960 20 32 243 6 9

5 950 25 64 729 5 11

 

2) Bir firma, mesaiye kalan gal}~anlar}n}n mesai fiyatlar}n} hesaplayan bir program istemektedir. Buna gvre bir gal}~an ayl}k olarak 10 saate kadar mesaiye kald}ysa saat ba~}na 1ytl, 10-20 aras}nda 2ytl, 20-40 aras}nda 3ytl , 40-100 aras}nda 4 ytl ve 100den fazla saat igin 5 ytl saat |creti vdemektedir.
kullan}c}dan gal}~an}n kag saat mesai'ye kald}p}n} soran ve buna gvre ayl}k mesai |cretini hesaplayarak ekrana basan bir program yaz}n}z.

Vrnek gal}~ma1:
Saat say}n}s} giriniz:5
Mesai \creti: 5 ytl
----
Vrnek gal}~ma2:
Saat say}n}s} giriniz:15
Mesai \creti: 20 ytl
----
Vrnek gal}~ma3:
Saat say}n}s} giriniz:50
Mesai \creti: 130 ytl

3) Binary (1 ve 0 lardan olu~an) bir say} al}p bunu 10luk say} taban}nda bir say}ya geviren program} yaz}n}z.

Vrnek gevirimler verilmi~tir: 110 > 6 , 1101 > 13 , 1010 > 10

 

4) a~ap}da verilen dama tahtas}n} basan program} dvng| kullanarak yaz}n}z (dvng|n|z sat}rlar} basacakt}r. sat}rlar} olu~turmak igin ilave dvng|ler gerekmemektedir):

 

Deperlendirme (a~ap}da ge~itli durumlarda al}nabilecek en y|ksek puanlar verilmi~tir, bu durumlarda daha d|~|k puan alabilirsiniz, notlama her soru igin 100 |zerinden hesaplanm}~t}r)

Bo~ vdev veya ~artlara uygun olmayan vdev yollanmas} durumunda 1 puan

Compile etmeyen kod 10 puan

Compile eden ama gal}~}rken problemi olan (sonsuz dvng| gibi) vdev 30 puan