2. Vdev

Teslim Tarihi: 3 Kas}m 2008 (Her iki grup igin de)

 

1)A~ap}daki ~ekilleri ekrana gizdiren ayr} ayr} programlar yaz}n}z (Sat}r say}s}n} kullan}c}dan al}n}z):

 

2)A~ap}daki ~ekilde bulunan baklava dilimini gizdiren kod yaz}n}z (baklava diliminin en geni~ noktas}n} veya kag sat}r oldupunu kullan}c}dan alabilirsiniz):


3) Ekrana a~ap}da gvsterilen 2 boyutlu fibonacci serisini yazd}ran kod yaz}n}z:

	1	1	2	3	5	8
	1	2	3	5	8	13
	2	3	5	8	13	21	
	3	5	8	13	21	34	
	5	8	13	21	34	55
	8	13	21	34	55	89

Deperlendirme (a~ap}da ge~itli durumlarda al}nabilecek en y|ksek puanlar verilmi~tir, bu durumlarda daha d|~|k puan alabilirsiniz, notlama her soru igin 100 |zerinden hesaplanm}~t}r)

Bo~ vdev veya ~artlara uygun olmayan vdev yollanmas} durumunda 1 puan

Compile etmeyen kod 10 puan

Compile eden ama gal}~}rken problemi olan (sonsuz dvng| gibi) vdev 30 puan