3. Vdev

Teslim Tarihi: 7 Kas}m 2008 (sadece per~embe grubu igin)

 

 • A~ap}daki b|t|n sorular igin 20 elemanl} bir diziyi elle sisteme veriniz. Bu i~lem igin derste de gvsterildipi gibi a~ap}daki sat}r} kullanabilirsiniz:
  int a[] = {5,3,8,2,9,11,15,5,-2,79,23,94,37,55,923,10,-20,41,69,94};
  yukar}daki bu vrnek sadece kodlaman}z} kolayla~t}rmak igin verilmi~ olup vdevleriniz herhangi bir dizi igin (vrnepin 20 boyutunda ve say}lar} yukar}daki diziden tamamen farkl} bir dizi igin) gal}~abilmeli.
 • Kodlar}n}zda tek bir dizi (yukar}da verilen a dizisini) kullanman}za izin verilmi~tir ilave diziler kullanamazs}n}z.
 • Dizi boyutu yukar}da gvsterildipi gibi 20'lik olacakt}r. Dizinin boyutunu daha b|y|k tan}mlaman}za izin verilmemi~tir.

  1)Dizideki en b|y|k ve en k|g|k say}lar}n mutlak deperlerinin toplam}n} veren kod yaz}n}z. (yukar}daki vrnek igin 943)

   

  2)Dizideki en b|y|k 3 say}n}n toplam}n} veren bir kod yaz}n}z. ( yukar}daki vrnek igin 1111)

  3) Dizideki say}lar} verilen bir say} kadar (kullan}c}dan okuyarak) sapa kayd}ran bir kod yaz}n}z (vrnepin yukar}daki dizinin 3 kayd}r}lm}~ hali : 41,69,94,5,3,8,2,9,11,15,5,-2,79,23,94,37,55,923,10,-20 )

  4) Dizideki b|t|n say}lar} verilen bir say} ile (kullan}c}nda okuyunuz) garpan kod yaz}n}z

 • Deperlendirme (a~ap}da ge~itli durumlarda al}nabilecek en y|ksek puanlar verilmi~tir, bu durumlarda daha d|~|k puan alabilirsiniz, notlama her soru igin 100 |zerinden hesaplanm}~t}r)

  Bo~ vdev veya ~artlara uygun olmayan vdev yollanmas} durumunda 1 puan

  Compile etmeyen kod 10 puan

  Compile eden ama gal}~}rken problemi olan (sonsuz dvng| gibi) vdev 30 puan