Ýstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Veri Güvenliði (Cryptography)

 

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/crypto

Email Adresi:crypto [at] sadievrenseker.com

Olasý Ders Ýçeriði:
 • 1. Hafta : Ýlkel Þifreleme Algoritmalarý: Shift Cipher, Substitution Cipher , Affine Cipher , Frekans Analizi
  , Kerkhoff Prensibi
 • 2. Hafta: Ýllkel Þifreleme Algoritmalarý (devam): Vignere Þifrelemesi , Permutasyon Þifrelemesi , Hill Þifrelemesi , Akýþ Þifrelemesi (Stream Cipher)
 • 3. Hafta: Veri Güvenliðindeki Temel Kavramlar (Orange Book, Exploits, Disaster Centers, Crypto Rooms...)
 • 4. Hafta: DES
 • 5. Hafta: Açýk Anahtarlý Þifreleme (Public Key Cryptography) , RSA , Diffie-Hellman Ahahtar Deðiþimi (Key Exchange) , Uzatýlmýþ Öklit Algoritmasý (Extended Euclid Algorithm)
 • 6. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 7. Hafta: Vize
 • 8. Hafta: Torba Problemi (knapsack), Merkle Hellman Þifrelemesi , Feistel Þifrelemesi ve Feistel Aðlarý
 • 9. Hafta: Balon Balýðý (Blowfish) Þifreleme , RC4 Þifreleme
 • 10. Hafta: Dairesel Grup (cyclic group) , El Gamal Þifreleme, MD5
 • 11. Hafta: Ayrýk logaritma (discrete logarithm) , Elipsel eðri (elliptic curve)
 • 12. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 13. Hafta: Final
  Yukarýdaki içerik tahmini içerik olup öðrenci performansýna göre deðiþtirilebilir.

  Referans Kitaplar:

  Hatýrlatma: Ders boyunca kullanýlacak olan resmi dil C dilidir.

  Dersin saatleri ve sýnýf:
 • Dersler perþembe günleri 11.00-13.30 saatleri arasýnda ve perþembe günleri 14.00-17.00 arasýnda olmak üzere iki section halinde yapýlacaktýr
  Dersin deðerlendirmesi:
 • Ödevler %10
 • Arasýnav %20
 • Dönem Projesi %30
 • Final %40

  Notlarýnýz ve Projeleriniz

  Final Sorularý ve Çözümleri  Ödevler:
  Ödev 1 --- Cozum

  Ödev 2 --- Cozum

  Ödev 3

  Ödev 4 --- Cozum
  Duyurular:
 • Ödev 1'in teslim tarihi uzatýlmýþtýr. Ödevinizi 6 Mart 2008 tarihine kadar teslim edebilirisiniz.
 • Teklif raporu (proposal report) ve rapor (final report) örnekleri siteye eklenmiþtir.
 • Projelerin son teslim tarihi 16 mayýs cuma günü gece yarýsýdýr. Bu tarihte kod ve raporunuzu dersin email adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Proje demolarýnýz için Takvim Programýndan randevü alýnýz. Bana bildirildiðine göre 22 mayýs günü herkes için uygunmuþ demolarý bu tarihte yapmayý düþünüyorum. Perþembe günü sizin için uygun olan bir saati Takvim Programýndan iþaretleyebilirsiniz.
 • Projelerin not deðerlendirme yüzdeleri aþaðýda verilmiþtir: Proje Kodu %60
  Anahtar üretimi, Encrpt Decrypt vs. (%25)
  Saldýrý yöntemleri (en az brute force %25)
  Performa