Odev 1


Teslim Tarihi: 28 Þubat 2008
Ceasar's Cipher, Substitition Cipher ve Affine Cipher için þifreleyen, þifreyi açan ve saldýran programlarý yazýnýz.
Detaylý bilgi için kaynaklar dersin ana sayfasýndan bulunabilir.
Ayrýca frekans analizi sýrasýnda kullanabileceðiniz frekans bilgileri aþaðýda verilmiþtir(ingilizce için).
E 11.1607% 56.88 M 3.0129% 15.36
A 8.4966% 43.31 H 3.0034% 15.31
R 7.5809% 38.64 G 2.4705% 12.59
I 7.5448% 38.45 B 2.0720% 10.56
O 7.1635% 36.51 F 1.8121% 9.24
T 6.9509% 35.43 Y 1.7779% 9.06
N 6.6544% 33.92 W 1.2899% 6.57
S 5.7351% 29.23 K 1.1016% 5.61
L 5.4893% 27.98 V 1.0074% 5.13
C 4.5388% 23.13 X 0.2902% 1.48
U 3.6308% 18.51 Z 0.2722% 1.39
D 3.3844% 17.25 J 0.1965% 1.00
P 3.1671% 16.14 Q 0.1962% (1)


Ýlk ödeviniz olduðu için notlamayý yazýyorum bundan sonraki ödevlerinizde benzer notlama uygulanacaktýr:
Deðerlendirme (aþaðýda çeþitli durumlarda alýnabilecek en yüksek puanlar verilmiþtir, bu durumlarda daha düþük puan alabiilrsiniz)
Boþ ödev veya þartlara uygun olmayan ödev yollanmasý durumunda 1 puan
Compile etmeyen kod 10 puan
Compile eden ama çalýþýrken problemi olan (sonsuz döngü, pointer hatasý gibi) ödev 30 puan

Ödevlerinizin uymasý gereken þarlar için ödev þartlarýna bakabilirsiniz.