Odev 2


Teslim Tarihi: 6 Mart 2008
Derste anlatýlan Stream Cipher benzeri streaming barýndýran bir þifreleme yöntemi tasarýmý yaparak kodlayýnýz. Stream Cipher tasarýmýnýzýn açýk yönlerini ve kuvvetli yönlerinizi ve izlediðiniz metodolojiyi anlatan bir rapor yazýnýz.
Detaylý bilgi için kaynaklar dersin ana sayfasýndan bulunabilir.
Deðerlendirme (aþaðýda çeþitli durumlarda alýnabilecek en yüksek puanlar verilmiþtir, bu durumlarda daha düþük puan alabiilrsiniz)
Boþ ödev veya þartlara uygun olmayan ödev yollanmasý durumunda 1 puan
Compile etmeyen kod 10 puan
Compile eden ama çalýþýrken problemi olan (sonsuz döngü, pointer hatasý gibi) ödev 30 puan

Ödevlerinizin uymasý gereken þarlar için ödev þartlarýna bakabilirsiniz.