Odev 3


Teslim Tarihi: 20 Mart 2008
1. Shannon Teoremini ve bu teoreme baðlý olarak huffman þifrelemesini araþtýrarak bir rapor hazýrlayýnýz.
2. Feistel Þifrelemesini araþtýrýnýz ve DES ile olan iliþkisini yorumlayýnýz.

Ödevlerinizin uymasý gereken þarlar için ödev þartlarýna bakabilirsiniz.