Odev 4


Teslim Tarihi: 31 Mart 2008
1. Extended Euclidean (Uzatýlmýþ Öklit) algoritmasýný kodlayýnýz.
2. Bir sayýnýn asal olup olmadýðýný Fermat Teoremini kullanarak sýnayan kod yazýnýz.
3. Birinci ve ikinci aþamada yazdýðýnýz kodu da kullanan bir RSA anahtar üreten ve þifreleyerek açan kod yazýnýz. (asal sayýlarý sabit olarak atayabilir yada dosyadan okuyabilirsiniz.)

Ödevlerinizin uymasý gereken þarlar için ödev þartlarýna bakabilirsiniz.