TC. Okan Üniversitesi

 

Veri Güvenliði (Cryptography)

 

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/crypto2

Email Adresi:crypto2 [at] sadievrenseker.com

Olasý Ders Ýçeriði:
Ayrık logaritma ve bu zorluk üzerine kurulu şifreleme algoritmalarının tekrar edilmesi :
RSA , Diffie-Hellman Ahahtar Değişimi (Key Exchange) , Uzatılmş Öklit Algoritması (Extended Euclid Algorithm)
, Merkle Hellman Þifrelemesi , Dairesel Grup (cyclic group) , El Gamal Þifreleme , Ayrık logaritma (discrete logarithm) 
 
Ayrık logaritma zorluğuna saldırı ve şifreleme algoritmalarının kırılması 

Vize

 


 • Yukarýdaki içerik tahmini içerik olup öðrenci performansýna göre deðiþtirilebilir.

  Referans Kitaplar:

  Hatýrlatma: Ders boyunca kullanýlacak olan resmi dil C dilidir.

  Dersin saatleri ve sýnýf:
 • Dersler perþembe günleri 13.00 - 16.00  saatleri arasýnda  yapýlacaktýr
  Dersin deðerlendirmesi:
 • Ödevler %10
 • Arasýnav %30
 • Final %60