Ýstanbul Ticaret Üniversitesi

 

Veri Yapýlarý ve Algoritma Analizi (data structures and Algorithm Analysis)

 

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/datastr

Email Adresi:datastr [at] sadievrenseker.com

Dersin Amacý:

Temel mühendislik nosyonlarýndan birisi olan veriyapýlarý bilginsin öðrencilere kazandýrýlmasý ve programlama felsefesine hâkim hale getirilmesi. Algoritma tasarýmýnda dikkat edilmesi gereken konularýn öðretilmesi ve bu sayede problem analizinde farklý bir bakýþ açýsý olan analiz ve tasarým iyileþtirlmesi (optimisation) mantýðýnýn geliþtirilmesi.

Günümüzde en çok kullanýlan C-Syntax�ine öðrencilerin alýþtýrýlmasý ve bu sayede Java, C++ gibi dillere kolay geçiþ yapabilecek hale getirilmesi. Temel veri yapýlarýnýn tanýtýlmasý ve kullanabilecek seviyeye getirilmesi.

Eðitim hayatlarýnýn geri kalanýnda ve mühendislik hayatýnda gerekecek matematiksel alt yapýnýn kazandýrýlmasý ve algoritma tasarýmýnda kullanýr hala getirilmesi.


Olasý Ders Ýçeriði:
 • Pointer Ýþlemleri
 • Call by Reference & Call by value (Deðer ve referans ile çaðýrma)
 • Function Pointers (Fonksiyon Göstericileri)
 • Struct ve Composition (yapý ve oluþum)
 • Linked List (baðlý liste) ve örnek kodlar
 • Stack (Yýðýn)
 • Queue (sýra)
 • Ara sýnav (tahmini olarak queue'dan sonra olacaktýr deðiþebilir)
 • (Aðaçlar) , Ýkili Aðaçlar , Ýkili Arama Aðacý
 • Graphics (Grafikler)
 • Shortest Path & Minimum Spanning Tree (En kýsa yol ve asgari tarama aðacý)
 • Map Accumulate ve Filter fonksiyonlarýnýn aðaç ve baðlý listede kullanýmý
 • Final
  Yukarýdaki içerik tahmini içerik olup öðrenci performansýna göre deðiþtirilebilir.

  Referans Kitaplar:
  Öðrencilerin dil tercihine baðlý olarak "Mark Allen Weiss" tarafýndan yazýlmýþ "Addison Wesley" yayýn evi tarafýndan yayýnlanmýþ Data Structures and Algorithm Analysis in C,C++ veya JAVA olabilir detaylý bilgileri için yazarýn web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  Yine schaum's serisi "Data Structures with" kitaplarýndan istenilen dil için kitap alýnabilir "Data Structures with Java, C veya C++" olabilir.
  Hatýrlatma: Ders boyunca kullanýlacak olan resmi dil C dilidir.

  Dersin saatleri ve sýnýf:
 • Dersler çarþamba günleri 14-17 saatleri arasýnda 146 numaralý salonda yapýlacaktýr. (238 olarak deðiþtirilmiþtir)
  Dersin deðerlendirmesi:
 • Ödevler %10
 • Quizler&Classwork %10
 • Arasýnav %20
 • Dönem Projesi %20
 • Final %40

  Notlarýnýz ve Proje konularýnýz

  Final Sýnavý ve Çözümü  Lab Çalýþmasý (Classwork) Çalýþmalarýn tamamý ilgili ders notu linkinin altýndadýr. Ýlgili konuya girerek örnek kodlara eriþebilirsiniz.

  Çalýþma 1(Otopark) Çözümü

  Ýkili Arama Aðacý Çözümü

  Ýki adet Ýkili Arama Aðacý toplayan kod

  Ýkili Arama Aðacýni ekrana basan kod

  Dosya Ýþlemleri

  String iþlemleri

  Aðaç iþlemleri
  Ödevler:
  Ödev 1 --- Cozum

  Ödev 2 --- Cozum

  Ödev 3 --- Cozum

  Ödev 4 --- Cozum

  Ödev 5 Duyurular:
 • Dersin yeri 238 olarak deðiþmiþtir yeni açýlacak section için duyurularý takip ediniz.
 • Derse katýlým yoðun olduðu için ikinci bir section açýlmasý gündemdedir. Lütfen saat konusunda idari görevliler ile görüþünüz.
 • Bu hafta (12 mart'a kadar olan hafta) ödev yoktur.
 • Proje teslimleri için 16 Mayýs 2008 tarihi son gündür. Bu tarihte gece yarýsýna kadar kod ve raporlarýnýzý yollayýnýz.
 • 3. sýnýflar için çarþamba final sýnavý sonrasý, 4.sýnýflar için perþembe günü demo yapýlacaktýr. Lütfen uygun olan saatleriniz için önceden Takvim programýndan randevü alýnýz. Randevülar ilk gelen ilk alýr þeklinde verilecektir.
 • Projeler için kaynak bilgi ve örnek dökümanlar aþaðýdaki linklerden ulaþýlabilir:
 • Analiz Dökümaný Detaylarý
 • Örne