T.C. Yeditepe Üniversitesi

Programlama dilleri ve Algoritmalara Giriþ (Introduction to programming and algorithms)

Þadi Evren ÞEKER

Dersin Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/es112

Dersin Öðrenci Ýletiþim Sitesi : www.sesders.com

Email Adresi:prog [at] sesders.com

Dersin Amacý:

Bu dersin amacý, programlama mantýðýnýn ve algoritma kavramýnýn öðrencilere tanýtýlmasýdýr. Bu dersin sonunda öðrencilerin problemleri programcý gözüyle analiz edebilmeleri, probleme uygun çözüm tasarlayabilmeleri ve bu tasarýmlarýný bir programlama diliyle hayata geçirebilmeleri beklenir. Derste C dili öðretilecektir.


Notlarýnýz açýklanmýþtýr


Olasý Ders Ýçeriði

·         Programlamaya giriþ ve temel kavramlar

·         Basit bir uygulama geliþtirilmesi ve derlenmesi ve basit bir programýn bileþenleri

·         C Dilinde bulunan temel operatörler

·         Akýþ Diyagramlarý ve Akýþ mantýðý (akýþ diyagramlarý) ve dallanma ve mantýksal operatörler

·         Döngüler ve Fasit Daire

·         Diziler ve Dizgiler

·         Fonksiyonlar ve Özyineli Fonksiyonlar

·         Göstericiler ve Fonksiyon Göstericileri (Pointers)

·         Dosya iþlemleri

·         Algoritma performansý ve arama ve sýralama algoritmalarý

·         Temel veri yapýlarý

Uygulama Gereksinimleri

Dersin tatbiki kýsmý için C dili üzerinde kod geliþtirilecektir. Kod geliþtirme ortamý olarak DEV C++ kullanýlacaktýr.

Bu ortamýn kurlumu ve kullanýmý konusunda derslerde bilgi verilecektir ancak öðrenciler farklý ortam ve dilleri ve geliþtirme ortamlarýný kullanabilirler. Bu farklý ortam ve dillerin ve ortamlarýn ödev veya proje gibi not karþýlýðý olan teslimler sýrasýnda kullanýlmasý için ise önceden izin alýnmasý gerekmektedir.

Derste yazýlan kodlar

 • 1. Hafta, klavyeden okuma, ekrana yazdýrma, deðiþken ve basit operatör örnekleri
 • 1. Hafta, basit dallanma, koþul ve blok yapýlarý
 • 1. Hafta, basit konular ile ilgili örnekler
 • 1. Hafta, döngü örnekleri
 • Sayý oyunu
 • Asal sayý bulan kod
 • Diziyi ters çeviren kod
 • Derste yazýlan örnek kodlardan bir derleme (12 kasým dersinden)
 • Derste yazýlan fonksiyon konusuna örnek kodlar
 • Recursive (Özyineli) fonksiyon örnekleri
 • String (Dizgi) örnekleri
 • Dosya (file) örnekleri
 • Dosya (file) ile ilgili 2. hafta örnekleri
 • pointer örnekleri
 • Atýf ile çaðýrma (Call by Reference) örnekleri
  Referans Kitap
  Programlama ve Veri Yapýlarýna Giriþ (C, C++ ve JAVA ile) , Yazan : Þadi Evren ÞEKER, detaylý bilgi için týklayýnýz
  Sýnýf Çalýþmalarý
  Sýnýf Çalýþmasý 1
  Sýnýf Çalýþmasý 2
  Sýnýf Çalýþmasý 3: Verilen bir sayý kadar asal sayý basan kodu yazýnýz Çözümü
  Sýnýf Çalýþmasý 6: Verilen bir linear serinin, iki boyutlu bir matris içerisine yerleþtirilmesi ve istenen þartlardaki elemanlarýn toplanmasý.
 • Çarþamba 14: için köþegendeki sayýlarCozum
 • Çarþaba 16: için ters köþegendeki sayýlarCozum
 • Perþembe 14: için kenardaki sayýlarCozum
 • Perþembe 16: için ortadaki sayýlarCozum
  Aþaðýda 4 4 1 giriþi için her section'ýn örnekleri gösterilmektedir

  Ders saati ve yeri

  Çarþamba günleri saat 14.00-16.00  arasý B412 numaralý laboratuar