Okan Üniversitesi

 

C dilinde programlamaya Giriþ

 

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/introc

Email Adresi:introc [at] sadievrenseker.com

Dersin Amacý:

Temel mühendislik nosyonlarýndan birisi olan programlama bilginsin öðrencilere kazandýrýlmasý ve programlama felsefesine hâkim hale getirilmesi. Bu sayede problem analizinde farklý bir bakýþ açýsý olan programlama mantýðýnýn geliþtirilmesi.

Günümüzde en çok kullanýlan C-Syntax�ine öðrencilerin alýþtýrýlmasý ve bu sayede Java, C++ gibi dillere kolay geçiþ yapabilecek hale getirilmesi.

Eðitim hayatlarýnýn geri kalanýnda ve mühendislik hayatýnda gerekecek basit matematiksel ve bilimsel iþlemleri yapabilecekleri program yazabilme kabiliyetinin kazandýrýlmasý.

Dersin Ýçeriði

·         C dilini tanýma ve basit prosedürler

·         Kontrol yapýlarý ve dallanmalar

·         Fonksiyonlar

·         Diziler (Arrays)

·         Göstericiler (Pointers)

·         Veri soyutlamasý (data abstraction, Structs)

·         Dosya iþlemleri (File I/O)

Dersin deðerlendirmesi:

·         Ödevler %10

·         Quizler %10

·         Arasýnav %20

·         Dönem Projesi %20

·         Final %40

Ders saatleri ve yerleri

·         Teorik: Salý 13.00-15.00, lab 4

·         Uygulama: Perþembe 13.00-15.00, 220Arasýnav (Vize,midterm) 15 kasým saat 13.00'da yapýlacaktýr Sýnav yeri daha sonra duyurulacaktýr.
Örnek sýnav için týklayýnýz ( sadece fikir vermek amaçlýdýr, yoruma göre sýnavýnýz bu örnekten tamamen farklý olabilir )

Arasýnav (vize) sorularý ve çözümleri

Proje listesi ve tanýmlarý


Derste iþlenen örnek kodlar:


1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta ve Öncekiler

Laboratuar Uygulamalarýnýn Çözümleri:


1. Uygulama

2. Uygulama

Notlarýnýz:


Notlar
Bütün quiz ödev ve classworkler okundu þayet bir problem varsa lütfen en kýsa sürede iletiþime geçiniz. Tarih: 28/12/07

Ödevler


Ödev 1

Ödev 2

Ödev 3

Ödev 4

Ödev 5

Ödev 6

Duyurular:

 • Örnek Proje dökümanlarý için týklayýnýz. Bu dökümanlar derste de söylediðim gibi tamamen fikir vermesi içindir bunlarýn dýþýnda eklemeniz gereken þeyler varsa ekleyebilirsiniz. ayrýca analiz ve tasarým için daha önceden vermiþ olduðum ders notlarýna bakabilirsiniz:
  analiz notlarý
  tasarým notlarý
 • Ödev Þartlarý için týklayýnýz.
 • Derler salý günü b211 numaralý derslikten lab4'e alýnmýþtýr.
 • Turbo C Compiler (C programlama ortami) için týklayýnýz (Güncellendi).
 • Projeleriniz ile ilgili önemli açýklama. Lütfen okuyunuz.
 • Dönem projeniz için teklif sðresi 29 kasým günü dolmaktadýr. Bu tarihten sonra projelere otomatik atama yapýlacaktýr. Tekliflerinizi bir iki sayfalýk döküman olarak e-posta yoluyla iletiniz (projenizin tanýmý, kapsamý, amacý ve izlemeyi düþündüðünüz metoduiçerecek þekilde). Projelerinizin kabul edilmeme ihtimalini düþünerek lütfen son güne býrakmayýnýz.

  Proje sunumlarýnýzý, 31 ocak perþembe saat 10.00-12.20 arasý veya 1 þubat cuma 13.30-18.00 arasý yapabilirsiniz. Sunumlarýnýzý yapmak istediðiniz saatleri bana mail atarsanýz size bu saatleri rezerve edeceðim. Sunumlar 10ar dakikalýk slotlar halinde yapýlacaktýr. Yani örneðin 11.10 gibi bir saat talebinde bulunabilirsiniz. Saatleri ilk gelen alýr algoritmasýna göre daðýtacaðým dolayýsýyla istediðiniz saati ancak baþkasý almamýþsa size atayabilirim. Sunumlar lab3'te yapýlacaktýr. Sunumlarýnýzý laptop bilgisayarlarýnýzda çalýþtýrarak getirebilir veya bu laboratuardaki bilgisayarlara kurarak hazýrlayabilirsiniz. Proje sunumu için saat talebinde bulunmayan veya sunuma gelmeyenlerin proje notu 0 olarak girilecektir.