Doðal Dil Ýþleme ve Zamansal Mantýklar Semineri

(Natural Language Processing and Temporal Logics)

Tarih: 8 Aralýk 2010 Çarþamba

Konuþmacý: Yrd. Doç. Dr. Þadi Evren ÞEKER*

Yer: T.C. Ýstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü

Giriþ: Bu seminer kapsamýnda, bazý temel sorulara cevaplar aranacaktýr. Örneðin “Zaman nedir?”, “Dil ile zaman arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?”, “Ýnsanlarýn kullandýðý diller matematiksel olarak modellenebilir mi?”, “Bilgisayar yazýlýmlarýný, insanlarýn kullandýðý diller ve zaman algýsý nasýl etkilemektedir?”.

Bu seminere konu olan doðal dil iþleme ve zamansal mantýk çalýþmalarý, güncel olarak pek çok uygulamanýn geliþtirilmesinde kullanýlmaktadýr. Örneðin, arama motorlarý, soru cevaplama yazýlýmlarý, tercüme programlarý, zamansal çizelgeleme ve zamansal tablolama yazýlýmlarý veya kelime iþlem programlarý bunlardan bazýlarýdýr.

Konu:  doðal dil iþleme (natural language processing) konusuna giriþ yapýlacak. Bu konudaki temel kavramlar açýklanacaktýr. Doðal dil iþleme çalýþmalarýný temel alan bir örnek olarak zamansal mantýklar (temporal logics) anlatýlacak ve güncel kullaným örnekleri verilecektir.

Seminer Ýçeriði

·        Dil Felsefesi ve Yapay Zeka çalýþmalarýndaki konumu

·        Doðal Dil ve Makine Dillerinin tanýmlarý

·        Doðal Dil Ýþleme konusundaki güncel uygulamalar

·        Doðal Dil Ýþleme çalýþmalarýna katmanlý yaklaþým. (þekilbilim (morphology), sözdizim (syntax), anlambilim(semantics), sesbilim (phonotics) ve pragma kavramlarý)

·        Doðal Dil Ýþlemede yaþanan problemler ve bazý çözüm yollarý (Zamir Çözümleme (anaphora resolution), Sözcük atýmý (ellipsis), Kelime-Ýfade Belirsizliði (word-sense ambiguity))

·        Mantýklarýn seviyeleri ve iþlenebilir mantýklar (computable logics)

·        Zaman kavramý, zaman algýsý ve Zamansal mantýk örnekleri (LTL, Choppy, BTTL, ITL, EIL, TRIL, ATL, Reichenbach)

·        Güncel zamansal mantýk kullanýmlarý

·        Basit bir Zamansal Mantýk uygulamasý olarak Zamansal Gösterim yazýlýmý

*Þadi Evren ÞEKER, 2000 yýlýnda, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra 2004 yýlýna kadar ayný bölümde araþtýrma görevlisi olarak çalýþmýþtýr. Bu sýrada yine ayný bölümde yüksek lisans yapmýþ ve ilave olarak Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum programýnda ikinci bir yüksek lisans programýný daha bitirmiþtir. 2004-2005 yýllarý arasýnda Genel Kurmay Baþkanlýðýnda OBÝ subayý olarak askerliðini tamamladýktan sonra 2005-2010 yýllarý arasýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümünde doktorasýný tamamlamýþtýr. Þu anda Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümünde Yardýmcý Doçent kadrosunda çalýþmakta olup, 2000 yýlý sonrasý çeþitli piyasa lideri þirketlerde danýþman olarak çalýþmýþ, çeþitli yazýlým projeleri içerisinde yer almýþ, ve ayný zamanda, 2005 yýlý sonrasýnda, çeþitli üniversitelerde yarý zamanlý öðretim görevlisi olarak çalýþmýþtýr.

Sunumu indirmek için tıklayın.
Kişisel siteme dönmek için tıklayın.