JAVA Programlama Sayfasý

Dersi Veren : Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh. )

Dersin eski sitesi : http://www.shedai.net/java

Dersin amacý : Genç dergi kapsamýnda piyasa koþullarýna ayak uydurabilecek katýlýmcýlarýn tespiti ve en son teknolojik geliþmelere göre uyarlanmýþ eðitimin uygulanmasý. SUN tarafýndan uygulanan sertifika sýnavlarýnda baþarýlý olabilecek seviyede öðrencilerin yetiþtirilmesi ve güncel problemlerin çözümü konusunda yeterli donanýma sahip olmasý.

Derste yapýlan örnek uygulama kodlarý:

 • Ýlk Hafta (Giriþ)
 • deneme.java
 • deneme2.java
 • deneme3.java
 • Ýkinci Hafta (Döngüler ve içiçe döngüler)
 • deneme2hafta.java
 • Ýkinci hafta (methodlar ve nesne yönelimli programlama üzerine)
 • methods.java
 • insan.java
 • araba.java
 • arac.java
 • kamyon.java
 • kamyonet.java

  Ödevler

 • Ödev 1 : Önümüzdeki haftaya kadar (15 kasým 2008) aþaðýdaki 3 ödevden yapabildiðiniz kadarýný yapýp yollayýnýz. Ödevlerinizi dersin sitesi üzerinden (www.sesders.com) yollarsanýz sevinirim. Ýleriye yönelik olarak bir problemi olan varsa bu aþamada çözmemiz iyi olur benimle iletiþime geçsin.
 • 1.Hafta Ödevi
 • 2.Hafta Ödevi
 • 3.Hafta Ödevi

  Ödev 2 : Önümüzdeki haftaya kadar (22 kasým 2008), 15 nesneyi , nesne yönelimli programlama mantýðýna göre modelleyiniz, neseneleriniz arasýnda münasebet ve miras iliþkisi kurunuz.

  Ödev 3 : Sudoku kodlayýnýz ve sudoku üzerindeki kurallara uygun olmayan giriþlerde exception throw edip ilgili düzeltmeyi yaýnýz

  Ödev 4 : Derste anlatýlan kodlarý kullanarak birden fazla dosyayý sýkýþtýrýp tekrar açan (gzip sýnýfýný kullanabilirsiniz) program yazýnýz. (Dosyalar arasýnda ayýrýcý bir veya birden çok karakter kullanarak dosyalarý tek dosya yapmanýz ve bu þekilde sýkýþtýrmanýz mümkündür)

  Ödev 5 : ekranda seken iki top kodlayýnýz. Toplar ekranda threadler marifetiyle ayný anda hareket edebilisin. Toplarýn kenarlara gelmesi durumunda geldikleri açýyla sekmeleri istenmektedir. Bu sekme iþlemi için exception throw edip topun yönünü deðiþtiriniz.

  Ödev 6 : BorderLayout, FlowLayout ve Gridbaglayout için ayrý ayrý basit bir hesap makinesi kodlayýnýz. (en az 0-9 arasý sayýlar, eþittir ve 4 iþlem için butonlar ile bir textfield bulunacak)

  Eðitim süresi: Eðitim iki dönemde tamamlanacak olup aþaðýdaki programdaki 1. Numaralý eðitim içeriði ilk dönem, 2  numaralý eðitim içeriði ise 2. Dönem iþlenecektir.

  Eðitimler cumartesi 13-15 arasý genç dergi merkezinde (eðitim saatleri 23 kasýmdan itibern 13-16 arasý olarak deðiþmiþtir) yapýlacaktýr.

  Genç Dergi Eðitim Programý

  1. J2SE Eðitimi

  a. JAVA’ya Giriþ

  b.OOP temelleri

  c. Inheritance

  d.Interfaces

  e.Abstract Classes

  f. Type Casting

  g. Exception Handling

  h.Collection Framework & Data Structures

  i. Generics

  j. Annotations

  k. Autoboxing

  2. J2EE Eðitimi

  a. Web Uygulamalarý

  i. Web Uygulamalarýna Giriþ

  ii. Web Modules

  iii. WAR Dosyalarý

  iv. Servlets

  v. JSP

  vi. JSP Docs

  vii. JSP Pages Standard Tag Library

  viii. Custom Tags

  ix. Scripting in JSP

  x. JSF

  xi. JSF ile JSP kullanýmý

  xii. Özelleþtirilmiþ UI Components

  xiii. Internationalizing

  b.Web Services

  i. JAX-WS

  ii. XML Schemes & Java Classes

  iii. XML için Streaming API

  iv. SOAP

  c. EJB

  i. EJB Giriþ

  ii. Session Bean

  iii. Message Driven Beans

  d.Persistence

  i. JAVA Persistence API

  ii. Persistence WEB

  iii. Persistence EJB

  iv. Java Persistence