Ýstanbul Ticaret Üniversitesi

2007-2008 Güz dönemi

Ýþletim Sistemleri Dersi

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/os

Email Adresi: os [at] sadievrenseker.com

Ödev Þartlarý

Ödevler:

 • Odev 1
 • Odev 2
 • Odev 3

  Notlar (Final ve harf notlarýnýz)

  Ders Notlarý:

 • 1. Hafta Notlarý (Process Mng.)
 • 2. Hafta Notlarý (Memory Mng.)
 • 3. Hafta Notlarý (Hardware Mng.)
 • 4. Hafta Notlarý (Disk Mng.)
 • 5. Hafta Notlarý (File Mng.) I. Kýsým


 • 5. Haftadan sonra anlatýlan ve bilmeniz gereken konular:
 • Paket deðiþimli (Packet Switching) Aðlar
 • Devre deðiþimli (Circuit Switching) aðlar
 • TCP (Transmission Control Protocol (Nakil Hakimiyet Anlaþmasý , Ýletim Kontrol Protokolü))
 • OSI (Open System Interconnection (Açýk sistem baðlatý))
 • IP Adress (Internet Protokolü Adresi, Internet Protocol Adress)
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Dinamik Baðlantý Ayarlama Protokolü)
 • Yerel Að Baðlantýsý (YAB, Local Area Network, LAN)
 • Yerleþke Aðý, MAN (Metropolitan Area Network)
 • Geniþ Að, WAN (Wide Area Network)
 • Kiþisel AÐ (personal area network, PAN)
 • sanal devre (Virtual Circuit)
 • vekil sunucu (proxy server)
 • istemci (client, talebe)
 • sunucu (server)
 • zaman bölmeli çoklama (time division multiplexing, tdm)
 • frekans bölmeli çoklama (sýklýk bölmeli çoklayýcý, frequency division multiplexing, fdm)m
 • noktasal gecikme (nodal delay)
 • sýra gecikmesi (queueing delay)
 • paket kaybý (packet loss)
 • Çýktý (throughput)/
 • kapsülleme (encapsulation)
 • http (hyper text transfer protocol, hiper metin transfer protokolü)
 • týkanýklýk penceresi (congestion window)
 • yönlendirici (router)
 • Pointer ( gösterici )
 • Ýþlemler arasý iletiþim (Inter process communication (IPC))
 • Ýþlem (Process)
 • Çok iþlemlik (Multi processing)
 • Baðlayýcý (linker)
 • Derleyici (compiler)
 • Hata Ayýklayýcý (Debugger)
 • Yðkleyici (Loader)
 • Dersin Amacý:

  Günümüzde yaþamýn bütün alanlarýna girmiþ olan bilgisayaralarýn daha verimli ve etkin kullanýlabilmesi için iþletim sistemlerinin iyi anlaþýlmasý önem kazanmýþtýr. Ayrýca iþ ortamlarýnýn vazgeçilmez öðeleri haline gelen bilgisayarýn ve bilgisayar üzerindeki uygulamalarýn daha saðlýklý çalýþabilmesi ancak iþletim sistemlerin üzerine belli bir eðitim desteði ile i ile mümkündür. Ýþletim sistemleri deðiþik platformlarda benzer görevleri üstlenerek kullanýcýlara iþ ve günlük hayatlarýnda çözüm üretmek için kullanýlmaktadýr. Ofis içerisinde kullanýlan kelime iþlemci, hesap tablolarý veya muhasebe programlarýnýn çalýþabimesini mümkün kýlan iþletim sistemleridir. Dersin içeriði aðýrlýklý olarak piyasalarda kullanýlan iþletim sistemleri esas alýnarak ve günlük hayattan örnekler verilerek hazýrlanmýþtýr. Konularýn daha iyi anlaþýlmasý için gerekli donaným bilgileri ve iþlevleri hakkýnda ek bilgiler verilecektir.

  Kurallar

  Öðrencilerin, derslere gelmeden önce ders konularýna hazýrlanmýþ olmalarý gerekmektedir. (Hazýrlanmýþ olmak: ders materyalini okumuþ ve üzerinde düþünmüþ olmak demektir). Öðrencilerin dersi almaya karar verdikten sonra os [at] sadievrenseker.com adresine, öðrenci bilgisi (öðrenci numarasý ve isim gibi) ve iletiþim bilgisi (e-mail adresi gibi) göndermeleri gerekmektedir. Her öðrenci dersin web sitesini takip etmekten sorumludur.

  Dersin Deðerlendirmesi:

  Devam ve Quizler: %10,

  Ödevler: %20,

  Ara Sýnav: %30,

  Final: %40