T.C. Okan Üniversitesi

Computer Programming Dept. (Vocational School)

Programming Concepts (Introduction to programming and algorithms)

Instructor : Asst. Prof. Şadi Evren ŞEKER

Web Site: www.sadievrenseker.com/progcon

E-mail:progcon [at] sadievrenseker.com

Course Description:

This course, aims to introduce the programming concepts via C language basics. The basic structured programming concepts will be explained and all the programming examples will be done in C language.

Tentative Course Outline

 • Introduction to Programming Languages, ( Makine Dili (Machine Language) ve Derleyici (compiler) kavramlarý)
 • Basit bir uygulama geliþtirilmesi ve derlenmesi ve basit bir programýn bileþenleri
 • C Dilinde bulunan temel operatörler (Operators) , Ýþlem önceliði (Operator Precedence) ve Deðiþkenler (Variables)
 • Akýþ Diyagramlarý ve Akýþ mantýðý (akýþ diyagramlarý) ve dallanma ve mantýksal operatörler
 • Yapýsal programlama (Structured programming),Döngüler (loops) ve Fasit Daire (Infinite loop)
 • Diziler (array) , Çok boyutlu diziler (Multi dimensional Arrays) ve Dizgiler (String)
 • Fonksiyonlar (Functions) ve Özyineli Fonksiyonlar (Recursive Functions)
 • Göstericiler (Pointers) ve Fonksiyon Göstericileri (Function Pointers) (Pointers) ve Atýf ile Çaðýrma (Call by Reference)
 • Birlikler (Unions) , Oluþumlar (composition) ve Saymalar (enumaration)
 • Dosya iþlemleri (File operations)
 • Algoritma performansý ve arama ve sýralama algoritmalarý
 • Temel veri yapýlarý

  Practice

 • Visual Studio C++ 2010 will be the application development environment during the classes.

  Codes

 • 1. Hafta, klavyeden okuma, ekrana yazdýrma, deðiþken ve basit operatör örnekleri
 • 2. Hafta, basit dallanma, koþul ve blok yapýlarý
 • 2. Hafta, basit konular ile ilgili örnekler
 • 3. Hafta, döngü örnekleri
 • Sayý oyunu
 • Asal sayý bulan kod
 • Diziyi ters çeviren kod
 • Derste yazýlan örnek kodlardan bir derleme (12 kasým dersinden)
 • Derste yazýlan fonksiyon konusuna örnek kodlar
 • Recursive (Özyineli) fonksiyon örnekleri
 • String (Dizgi) örnekleri
 • Dosya (file) örnekleri
 • Dosya (file) ile ilgili 2. hafta örnekleri
 • pointer örnekleri
 • Atýf ile çaðýrma (Call by Reference) örnekleri

  References

  Derste "Programlama ve Veri Yapýlarýna Giriþ JAVA, C, C++ dilleri ile" , Þadi Evren ÞEKER ISBN Numarasý: 978-9944-62-782-5 kitabý kullanýlacaktýr.

  Döngüler ile ilgili uygulamalý örnek anlatýmý (sýnav öncesi çalýþmanýz için yazdýðýmýz bazý kodlarý ve örnek bazý sorularý çözümleri ile birlikte koyuyorum ) þifre olarak cgiris yazýnýz Ayrýca bu kodlarý fonksiyonlara çevirerek yazmayý deneyebilirsiniz.

  Homeworks

 • 1.Hafta Ödevi (Teslim 27 Ekim 2009):Ders kitabý s. 84; 5. konu sonu sorularý: 1, 3, 7, 9, 11, 12 . s.103 6. konu sonu sorularýndan : 3, 5, 6, 9, 10, 11 ( her iki konudan 6 soru toplam 12 soru bulunmaktadýr. Her konudan 5'er soru olmak üzere toplam 10 soruyu seçip çözünüz, her soru 10 puan olarak hesaplanacaktýr. Fazla yollayanlarýn rast gele seçilen 2 sorusu notlanmayacaktýr.)

 • Location and Timing

 • Monday 14.00-18.00 Vocational School Building Lab 1
 •  
  Grading
 • ·        Midterms %40

 • ·        Final %60

  ·