İstanbul Ticaret Üniversitesi

 Veri Güvenliði (Cryptography) 2010 Bahar Dönemi Web Sitesi

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/vg

Email Adresi:vg [at] sadievrenseker.com

*Yukarıda, ukranyada resmini çektiğim, şemsiye ağacı (umbrella tree) üzerinde ders konularının dağılımı temsil edilmiştir.

 

Olasý Ders Ýçeriði:
 • 1. Hafta : Ýlkel Þifreleme Algoritmalarý: Shift Cipher, Substitution Cipher , Affine Cipher , Frekans Analizi
  , Kerkhoff Prensibi
 • 2. Hafta: Ýllkel Þifreleme Algoritmalarý (devam): Vignere Þifrelemesi , Permutasyon Þifrelemesi , Hill Þifrelemesi , Akýþ Þifrelemesi (Stream Cipher)
 • 3. Hafta: DES , DES-X , Tirple DES
 • 4. Hafta: blok şifreleme modları : ECB CBC OFB PCBC CFB CTR
 • 5. Hafta: Açýk Anahtarlý Þifreleme (Public Key Cryptography) , RSA , Diffie-Hellman Ahahtar Deðiþimi (Key Exchange) , Uzatýlmýþ Öklit Algoritmasý (Extended Euclid Algorithm)
 • 6. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 7. Hafta: Vize ve Çözümleri
 • 8. Hafta: Torba Problemi (knapsack), Merkle Hellman Þifrelemesi , Feistel Þifrelemesi ve Feistel Aðlarý
 • 9. Hafta: Balon Balýðý (Blowfish) Þifreleme , RC4 Þifreleme
 • 10. Hafta: Dairesel Grup (cyclic group) , El Gamal Þifreleme, MD5
 • 11. Hafta: Ayrýk logaritma (discrete logarithm) , Elipsel eðri (elliptic curve)
 • 12. Hafta: Tekrar ve Quiz
 • 13. Hafta: Final
  Yukarýdaki içerik tahmini içerik olup öðrenci performansýna göre deðiþtirilebilir.

  Referans Kitaplar:

  Hatýrlatma: Ders boyunca kullanýlacak olan resmi dil C dilidir.

  Dersin saatleri ve sýnýf:
 • Dersler salı günleri 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 arasýnda olmak üzere iki section halinde yapýlacaktýr
  Dersin deðerlendirmesi:
 • Ödevler %0
 • Arasýnav %30
 • Dönem Projesi %30
 • Final %40


  Ödevler:
  Ödev 1 --- Cozum

  Ödev 2 --- Cozum

  Ödev 3

  Ödev 4 --- Cozum
  Duyurular:
 • Teklif raporu (proposal report) ve rapor (final report) örnekleri siteye eklenmiþtir.
 • 27 Nisan 2010 salı günü yapılacak sabah ve öğle dersleri, tarihi ileride duyurulmak üzere ertelenmiştir. 
 • 20 Nisan 2010 salı günü sabah yapılan ders, 28 Nisan 2010 çarşamba 15.00'de yapılacaktır.
 • 20 Nisan 2010 salı günü öğle yapılan ders, 30 Nisan 2010 cuma 15.00'de yapılacaktır.
 • Projeleriniz için demo saatleri alabileceğiniz takvim programı açılmıştır. Bu bağlantıdan erişebilirsiniz. Lütfen duyuruları dikkatle okuyarak randevü alınız.

   

  Projelerde bulunması gereken minimum (asgari) bölümler aşağıda listelenmiştir:

  1. Seçilen konunun güncel kullanım alanları ve bu konuda yapılan çalışmalar, bu konuya ihtiyaç duyulmasının sebebleri (Örneğin proje konunuz shift cipher ise, bu şifreleme ne zaman çıktı, neden çıktı,nerede kullanıldı, güncel kullanım alanları nelerdir?)

  2. Seçilen konunun bir örnek üzerinde gösterilmesi. (Lütfen örneklerinizi kitaplardan birebir  kopyalamayın. Örneğin shift cipher ile isminizi şifreleyip açın, kullandığınız anahtarları ve şifrleme yönteminin nasıl çalıştığını adım adım gösterin)

  3. Seçilen konuya yapılan saldırılar ve bu konudaki zaafiyetler (Örneğin shift cipher için frekans saldırısı, kaba kuvvet saldırısı gibi saldırılar başarılıdır, bunlar dışında derste öğrendiğimiz diğer saldırı yöntemlerine göre inceleyebilir, bu saldırıların sisteme zarar verme sürelerini karşılaştırabilirsiniz)

  Yukarıdaki konu başlıkları raporunuzda olması gereken en az konuları içerir.

  Projelerin son teslim tarihi 28 Mayıs 2010'dur. Bu tarihte gece yarısına kadar projenizi mail yoluyla dersin e-mail adresine iletebilirsiniz. Gece yarısından sonra gelen mailler ve proje teslimleri geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden lütfen son saati hatta son günü beklemeyin. 

  Mail yoluyla gelen sorulardan sonra siteye de önemli bir konuyu eklemem gerektiğini düşünüyorum. 

  Raporlarınızın tamamı sizin özgün çalışmanız olması gerekiyor. Raporlarınızda herhangi bir kaynaktan kopyalama yoluyla bir bilgi almanız (yazı, resim, çizelge, tablo veya şekil gibi) adı üzerinde kopyalamaktır. Pligiarism (intihal) akademik bir suçtur. Bu konuda üniversite'nin web sitesinde yayınlanan yönetmelik kapsamında bir suç belirtilmemiş olması bu eylemi suç olmaktan çıkarmaz. 

  Proje çalışmalarınız kapsamında elbette her türlü kaynaktan faydalanabilirsiniz, bu kaynaklardan bilgi kopyalamak yerine gerekli olan yerlerde bu kaynaklara atıfta bulunmak (reference) yeterlidir. Sizin raporunuz dışında bir kaynağa atıfta bulunmanız gerekiyorsa, atıfta bulunduğunuz cümle, kelime ya da şeklin yanına atıf numarası koyarak raporunuzun sonunda bulunan kaynakça (references) bölümünde bu numarayla kaynağı belirtmeniz yeterlidir. Raporunuzda geçmeyen bir atıfın kaynakçada bulunması anlamsızdır. Şayet bir atıf, kaynakçada bulunuyorsa raporda tam olarak nerede atıfta bulunduğunuzu belirtmeniz gerekir. Kısacası raporunuzdaki atıf numaraları ile kaynakçanızdaki atıflar arasında bire bir ve örten bir ilişki bulunmalıdır. 

  25 Mayıs 2010 tarihinde konu tekrarı yapılacaktır, bu tarihte çalışıp sorularınız ile gelirseniz ders daha başarılı geçer.