Okan Üniversitesi

 

C ile ileri programlama

 

Dersi Veren: Þadi Evren ÞEKER (Yük. Müh.)

Web Sitesi: www.sadievrenseker.com/c

Email Adresi:c [at] sadievrenseker.com

Dersin Amacý:

Temel mühendislik nosyonlarýndan birisi olan programlama bilginsin öðrencilere kazandýrýlmasý ve programlama felsefesine hâkim hale getirilmesi. Bu sayede problem analizinde farklý bir bakýþ açýsý olan programlama mantýðýnýn geliþtirilmesi.

Günümüzde en çok kullanýlan C-Syntax’ine öðrencilerin alýþtýrýlmasý ve bu sayede Java, C++ gibi dillere kolay geçiþ yapabilecek hale getirilmesi.

Eðitim hayatlarýnýn geri kalanýnda ve mühendislik hayatýnda gerekecek basit matematiksel ve bilimsel iþlemleri yapabilecekleri program yazabilme kabiliyetinin kazandýrýlmasý.

Dersin deðerlendirmesi:
 • Ödevler %10
 • Quizler&Classwork %10
 • Arasýnav %20
 • Dönem Projesi %20
 • Final %40

  Ara sýnav (vize,midterm) 15 kasým saat 15.00'da yapýlacaktýr, sýnav yeri daha sonra duyurulacaktýr

  Ders saatleri ve yerleri

  ·         Teorik: Salý 09.00-12.00, b205

  ·         Uygulama: Perþembe 15.00-17.00, LAB3

  Classwork 2 çözümü

  Classwork 3 çözümü (dizinin tersini call by reference ile alan recursive fonksiyon)

  Classwork 4 çözümü (Siniftaki ogrencileri alip, sinif ortalamasini ve en yuksek notlu ogrenciyi bulan program, Bagli liste ile)

  Classwork 5 çözümü ( 21 , balckjack kaðýt oyunu)

  String kutuphanesi deneme kodlari

  Struct ve String ile Buble Sort

  derste anlatilan bagli listenin tersini alan program


  Ders Notlarý:
  Pointer Ýþlemleri
  Oluþum(Composition), Yapý (Struct) ve temel verdi düðümleri(node)
  Baðlý Liste Üzerinde Map ve Accumulate fonksiyonlarý (iteratif olarak)
  Ýkili arama aðacý (binary search tree) için ekleme(insert) yazdýrma(print) map ve accumulate fonksiyonlarý
  gotoxy fonksiyonu ile satranç tahtasý basan kod

  Ara Sýnav 1

  Projelerini Atanmýþtýr, kýsa tanýmlarý ve atamalar listede yer alýyor, ne kýsa sürede türkçeye çevireceðim

  Ödevler


  Ödev 1 --- Cozum(in.txt)

  Ödev 2 --- Matris Carpim( N.txt , M.txt ) Matris Transpose

  Ödev 3 --- Cozum

  Ödev 4 --- Cozum

  Ödev 5

  Ödev 6

  Ödev 7

  Duyurular:
 • 8 ocak 2008 günü final sýnavýna benzer bir quiz yapýlacaktýr. Bu quizin amacý final sorularý hakkýnda fikriniz olmasý ve finalden önce kendinizi ölçme fýrstaý bulmanýzdýr. Sabah 9.30 baþlayan quiz 10.30da bitecek sonrasýnda çözümleri yapýlacaktýr.
 • 10 ocak 2008 günü laboratuarda son iþlenen konularýn uygulamasý yapýlacaktýr. Kýsa bir classwork arkasýndan (þimdiye kadar tavsiye ettiðim kod arþivinizi yanýnýzda getiriniz) þimdiye kadar iþlediðimiz, baðlý liste üzerindeki map ve accumulate komutlarý yazýlýp çalýþtýrýlacaktýr. Bu fonksiyonlarý sýnavdan önce iyi anlamanýz gerekiyor bu yüzden son dersimize gelmenizi tavsiye ederim.
 • Örnek Proje dökümanlarý için týklayýnýz. Bu dökümanlar derste de söylediðim gibi tamamen fikir vermesi içindir bunlarýn dýþýnda eklemeniz gereken þeyler varsa ekleyebilirsiniz. ayrýca analiz ve tasarým için daha önceden vermiþ olduðum ders notlarýna bakabilirsiniz:
  analiz notlarý
  tasarým notlarý

  Ödev Þartlarý için týklayýnýz.


  Notlarýnýz (Son güncellenme: 28Aralýk ve bütün notlarýný okundu) okunmamýþ notunuz varsa derhal iletiþime geçin
 • Dönem projeniz için teklif sðresi 29 kasým günü dolmaktadýr. Bu tarihten sonra projelere otomatik atama yapýlacaktýr. Tekliflerinizi bir iki sayfalýk döküman olarak e-posta yoluyla iletiniz (projenizin tanýmý, kapsamý, amacý ve izlemeyi düþündüðünüz metoduiçerecek þekilde). Projelerinizin kabul edilmeme ihtimalini düþünerek lütfen son güne býrakmayýnýz.
 • Projelerinizin tekliflerinin teslim sðresi 6 Aralýk tarihine kadar uzatýlmýþtýr. Projelerinizin taþýmasý gereken özellikler için týklayýnýz.

  Proje sunumlarýnýzý, 31 ocak perþembe saat 10.00-12.20 arasý veya 1 þubat cuma 13.30-18.00 arasý yapabilirsiniz. Sunumlarýnýzý yapmak istediðiniz saatleri bana mail atarsanýz size bu saatleri rezerve edeceðim. Sunumlar 10ar dakikalýk slotlar halinde yapýlacaktýr. Yani örneðin 11.10 gibi bir saat talebinde bulunabilirsiniz. Saatleri ilk gelen alýr algoritmasýna göre daðýtacaðým dolayýsýyla istediðiniz saati ancak baþkasý almamýþsa size atayabilirim. Sunumlar lab3'te yapýlacaktýr. Sunumlarýnýzý laptop bilgisayarlarýnýzda çalýþtýrarak getirebilir veya bu laboratuardaki bilgisayarlara kurarak hazýrlayabilirsiniz. Proje sunumu için saat talebinde bulunmayan veya sunuma gelmeyenlerin proje notu 0 ola